Agenda Waddengebied


Met de Agenda voor het Waddengebied 2050 bieden het Rijk en de provincies, samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven, een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief op de ontwikkeling van het Waddengebied. Met de Agenda wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende opgaven in het gebied. De Agenda omvat ook een doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026.

Discussiepapers

Bij het opstellen van de Agenda is speciale aandacht voor een aantal vraagstukken uit de Beleidsverkenning. Thema’s waarover eerst overleg met het veld dient plaats te vinden voordat hiervoor beleid kan worden opgenomen in het instrumentarium van de Omgevingswet. De papers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen.

Naar de discussiepapers

Als het getij verloopt...

Op basis van de discussiepapers heeft het RCW vervolgens zes adviezen uitgebracht aan de Stuurgroep Agenda voor het Waddengebied. Het RCW heeft een gecombineerd advies uitgebracht over de thema’s ‘Openheid landschap en ruimtegebruik’ en ‘duurzame energie’. De publicatie Als het getij verloopt... bundelt de adviezen en de discussiepapers.

Download Als het getij verloopt