Nieuws


Commissiedebat Wadden – 25 januari 2022

Dinsdag 25 januari was de Kamer tijdens het Commissiedebat Wadden in debat met vier nieuwe bewindslieden met ‘de Wadden’ in portefeuille. De vier bewindspersonen zijn de ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), Rob Jetten (Klimaat en Energie) en de staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Tijdens het debat is onder meer gesproken over het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 i.o., gaswinning onder de Waddenzee, de Beheerautoriteit Waddenzee, MSC Zoe en de aanlanding van windenergie in het Waddengebied.

Zie het Commissiedebat Wadden – 25 januari 2022 (op tweedekamer.nl)

Kamerbrief – Uitvoeringsprogramma, impactanalyse, duurzame kennishuishouding en governance Waddengebied

Per brief van 20 januari 2022 is de Tweede Kamer door de ministers Harbers (IenW) en van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geïnformeerd over de stand van zaken rond het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. In de brief wordt ingegaan op de impactanalyse, de duurzame kennishuishouding en de governance Waddengebied.

Kamerbrief “Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026” – 20 januari 2022 (op rijksoverheid.nl)

Kamerbrieven 2021

Per brief van 6 oktober 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2027, de door de Kamer ingediende moties met betrekking tot de Agenda voor het Waddengebied 2050 en een aantal overige zaken aangaande de Waddenzee en het Waddengebied.
Verzamelbrief Wadden 6 oktober 2021

Per brief van 26 augustus 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de bespreking in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied van eind juni met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, de impactanalyse en duurzame kennishuishouding (kennisregisseur).
Kamerbrief “Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, impactanalyse en duurzame kennishuishouding (kennisregisseur)” 26 augustus 2021

Per brief van 7 juni 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Agenda voor het Waddengebied 2050, het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, de door de Kamer ingediende moties met betrekking tot de Agenda (waaronder de impactanalyse) en een aantal overige zaken.
Verzamelbrief Wadden 7 juni 2021

Toogdag Wadden - Instemmingsverklaring

Tijdens de Toogdag Wadden op 3 februari 2021, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun handtekening gezet onder de Agenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. De Agenda schetst het perspectief om te komen tot een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied, waar menselijke activiteiten in balans zijn met natuur- en landschapswaarden.

Onder de handtekeningzetters waren ook de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. De Agenda is het resultaat van een intensief proces waarin rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers van allerlei sectoren verkend hebben welke opgaven in het Waddengebied de komende decennia gaan spelen. ,,Bescherming en ontwikkeling van de unieke natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee is een van de hoofddoelstellingen. Maar er dient wel ruimte te blijven voor het gebruik van het gebied door de mens voor scheepvaart, landbouw, visserij en recreatie’’, aldus minister Van Nieuwenhuizen tijdens de Toogdag.

Voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied noemde de Agenda een goede start om handen en voeten te geven aan de verdere ontwikkeling van het Waddengebied. ,,Dit is pas het begin. Nu komt het op een goeie uitvoering aan.’’

De digitale Toogdag bestond uit een gevarieerd en boeiend programma met onder andere een webinar over de Investeringsagenda voor het Waddengebied van het Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied. De dag werd gepresenteerd door TV-presentatrice Welmoed Sijtsma, bekend van Op1 en Goedemorgen Nederland. Bijna 300 belangstellenden hebben het online-congres gevolgd

Erratum Agenda

Op 7 januari 2021 is een webinar gehouden over de Nota van Antwoord voor alle insprekende partijen. Het doel van het webinar was om de NvA toe te lichten en om daarnaast meer gericht in te gaan op de antwoorden zoals opgenomen in de NvA. Tijdens het webinar werd geconstateerd dat op pagina 28 van de Agenda wordt verwezen naar het Waddengebied als natuurgebied, terwijl dit de Waddenzee betreft. De aanpassing van de desbetreffende tekst wordt als erratum (pdf, 86 kB) toegevoegd aan de Agenda.

Kamerbrief Agenda voor het Waddengebied 2050

Per brief van 11 december 2020 zijn de Agenda voor het Waddengebied 2050 en de Nota van Antwoord aangeboden aan de Tweede Kamer. De Agenda is uiteraard niet tot 2050 in beton gegoten, het is een levend document waarmee kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

In de Agenda is reeds een doorkijk opgenomen naar het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. De komende periode gaan partijen verder met elkaar in gesprek om invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma.

Verzamelbrief Wadden – 30 oktober 2020
Per brief van 30 oktober 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op de Agenda voor het Waddengebied 2050 en andere Waddendossiers.
Verzamelbrief Wadden 30 oktober 2020

Kamerbrief over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio intensief samengewerkt om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak met als doel een betere bescherming van de Waddenzee. Met de Verzamelbrief Wadden van 20 juni 2019 (Kamerstuk 29 684, nr. 185) is de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Met de brief van 9 juli 2020 hebben de ministers van IenW en LNV de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De ontwerp-Agenda is het resultaat van vele gesprekken in het gebied en tussen de overheden. Dit proces wordt nu afgerond met een formele consultatie waarin burgers en organisaties een reactie kunnen geven op de ontwerp-Agenda. Onderdeel van dit traject is een internetconsultatie welke loopt van 10 juli tot en met 14 september 2020. Het doel hiervan is om een brede groep geïnteresseerden de mogelijkheid te geven op de ontwerp-Agenda te reageren. Voor meer informatie zie: www.internetconsultatie.nl

Advies Omgevingsberaad Waddengebied – Agenda voor het Waddengebied 2050

In mei 2020 heeft het Omgevingsberaad Waddengebied positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met enkele aandachtspunten, met als belangrijkste het garanderen van de bereikbaarheid van havens en eilanden, en de vraag om aandacht voor de manier waarop partijen zoeken naar balans tussen medegebruik en hoofddoelstelling natuur. Naar aanleiding van het advies is de ontwerp-Agenda aangepast en aangescherpt. Het Omgevingsberaad heeft aangegeven de Agenda ook als zijn agenda te beschouwen en wil deze gebruiken voor agendering van zijn adviezen en werkzaamheden.

Meer informatie over het Omgevingsberaad Waddengebied:

Duurzame oplossing Waddenzee voor een bereikbaar Ameland

De Waddenzee is vanwege de grote omvang als ongestoord getijdelandschap een bijzonder natuurgebied. Maar juist dit bijzondere karakter zet, samen met menselijke ingrepen door de eeuwen heen, de bereikbaarheid van dit stukje Nederland onder druk. Het vaarverkeer van en naar Ameland heeft hier last van. Wat is er aan de hand en waar zoeken we de oplossing? Geomorfoloog Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat vertelt.

Lees het bericht op Helpdesk Water

Brief IenW en LNV over programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW)

De ministers van IenW en LNV hebben op 8 juli 2019 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW). In deze brief wordt uiteengezet hoe de ministers denken te komen tot een prioritering van maatregelen voor de verbetering en het meer klimaatproof maken van de ecologische waterkwaliteit, onder andere in het Waddengebied. Het streven is daarbij om maatregelen te kiezen die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben, en waarvoor regionaal commitment is. Tegelijkertijd met de brief aan de Tweede Kamer zullen daarom regionale bestuurders ook door beide ministers worden gevraagd om te reageren op een eerste selectie van PAGW-projecten.

Brief Programmatische Aanpak Grote Wateren downloaden (pdf, 481 kB)

Kamerbrief over governance van de Wadden, investeringen in natuurherstel en Agenda Waddengebied 2050

De Waddenzee is een van de belangrijkste en mooiste natuurgebieden van Nederland. De natuurwaarden en het unieke open landschap zijn van nationaal en internationaal belang. De Waddenzee heeft dan ook niet voor niets de status van Werelderfgoed. Tegelijkertijd leiden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, energietransitie, economische ontwikkeling en recreatie tot nieuwe opgaven en kansen. Gezien de kwetsbaarheid van het gebied vereist dit een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak die in goed overleg en samen met de betrokken overheden, beheerders, gebruikers en maatschappelijke organisaties tot stand moet komen. In de brief van 20 juni 2019 (pdf, 342 kB) schetsen de minister van IenW en LNV hoe zij deze aanpak de toekomstige jaren vorm willen geven. In de Kamerbrief wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • Governance van de Wadden;
  • Investeringen in natuurherstel;
  • Agenda Waddengebied 2050.

Download de Verzamelbrief Wadden

Adviezen en discussiepapers Gebiedsagenda Wadden 2050

Op verzoek van het Regiecollege Waddengebied (RCW) zijn in 2018 voor verschillende thema’s discussiepapers opgesteld waarover het RCW vervolgens advies heeft gegeven aan de Stuurgroep van de Gebiedsagenda.

Als het getij verloopt... bundelt de adviezen en de discussiepapers. De papers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen. De leden van het RCW kijken met veel genoegen terug op dit traject. De discussiepapers leverden een levendig debat op tijdens de RCW-vergaderingen. Het is gelukt om gezamenlijk de kaders aan te geven voor beleid en daarbij ook te adviseren over de oplossingsrichtingen. Het RCW wil met de adviezen een stevige bijdrage leveren aan de Gebiedsagenda Wadden 2050.

Als het getij verloopt.... (adviezen en discussiepapers RCW) (pdf, 7.3 MB)

Pact van Marrum

Deense, Duitse en Nederlandse havens organiseerden op 17 mei 2018 de tweede Trilateral port conference in Harlingen. De Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk ondertekenden er het Pact van Marrum (English version) waarin zij overeenkomen te werken aan een gemeenschappelijke strategie rondom haven- en natuurontwikkeling. Nederlandse versie van Pact van Marrum downloaden

Tweede werkatelier op 28 maart 2018

mensen in workshop-sessieOp 28 maart 2018 vond in Den Helder het tweede Werkatelier van de Gebiedsagenda Wadden 2050 plaats in Den Helder. Op basis van de uitgewerkte opbrengst van Werkatelier I zijn de opgaven en strategieën voor de Waddenkust, de Eilanden, de Waddenzee, het Eems-estuarium en voor Wadden-brede vraagstukken verder aangescherpt. Dit keer zijn er aparte verslagen voor de plenaire sessies en de thematafels gemaakt.

Download hier de Werkatelier II verslagen

Eerste werkatelier op 23 november 2017

Op 23 november 2017 vond het eerste werkatelier plaats in het kader van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Delen, informeren en uitwisseling van ambities en mogelijke zorgen stonden hierbij centraal. De opbrengst van deze dag wordt verder uitgewerkt en benut voor het opstellen van een eerste concept Gebiedsagenda.

Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht

Op 7 december 2015 is het Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht. Het betrof een in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd onafhankelijk onderzoek met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige Structuurvisie (SVW). De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd.

Project Regio van de toekomst

Met het project ‘Regio van de Toekomst’ denken ruimtelijk ontwerpers mee over de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die de ruimtelijke opgaven van Nederland op een rijtje zet. Zes ontwerpteams schetsen uitdagende toekomstbeelden voor vier regio’s (pdf, 4.4 MB). Een van de regio’s is de Eemsdelta - Waddenkust.

In de Eemsdelta wordt al geruime tijd gewerkt aan het herstellen van de balans tussen ecologie en economie. De regio zet zich volop in voor de energietransitie en vergroening van het chemiecluster. De openheid van de Waddenkust staat onder druk door de ambities voor de energietransitie en de diverse ruimtelijke ontwikkeling aan de randen van de Waddenzee. De vraag naar ruimte in en rond de havengebieden van Eemshaven en Delfzijl blijft toenemen. Er is sprake van grote ontwikkelingen zoals windenergie op land en in zee, de vestiging van datacentra en projecten ter verbetering van het Eems-Dollardestuarium dat te kampen heeft met teveel slib.

Doel van het ontwerpend onderzoek is om ruimtelijke principes op het spoor te komen die de effecten van de grootschalige ontwikkelingen in deze regio kunnen verenigen met de bijzondere kwaliteiten van werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Hoe om te gaan met het ruimtebeslag die de energieopgave, de vergroening van het chemiecluster en de slibeconomie met zich meebrengt? Het is nadrukkelijk een ontwerpend onderzoek; de kaartbeelden dienen als inspiratie voor het gesprek, maar zijn geen uitkomsten of onderdeel van een planproces.

Naast de provincie Groningen en Eemsdelta regio levert ook de Gebiedsagenda Wadden een aandeel in de verkenning. Een van de dilemma’s die rijk en regio in de gebiedsagenda hopen te adresseren is de huidige openheid van het kustlandschap in relatie tot de genoemde ontwikkelingen. Hiertoe heeft het Regiecollege Wadden in 2014 de zogenaamde cluster- vensterbenadering langs de Waddenkust als principe aangereikt: ruimte voor ontwikkeling rond havenclusters, karakteristieke vensters vrijwaren van ontwikkelingen die de openheid aantasten. (Hoe) kan dit principe geoperationaliseerd worden? En levert een antwoord voor Groningen ook handvatten voor de rest van de Waddenkust?