Discussiepapers


Bij het opstellen van de Agenda is speciale aandacht voor een aantal vraagstukken uit de Beleidsverkenning. Thema’s waarover eerst overleg met het veld dient plaats te vinden voordat hiervoor beleid kan worden opgenomen in het instrumentarium van de Omgevingswet.

Op verzoek van het Regiecollege Waddengebied (RCW) zijn in 2018 voor volgende zeven thema’s discussiepapers opgesteld:
•    Havens als motor voor duurzame ontwikkeling
•    Open landschap en ruimtegebruik
•    Duurzame energie
•    Veerkrachtig voedselweb
•    Verduurzaming bereikbaarheid Waddengebied
•    Kansen innovatieve economische initiatieven
•    Demografische ontwikkelingen

Als het getij verloopt ...

De papers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen. Op basis van de discussiepapers heeft het RCW vervolgens zes adviezen uitgebracht aan de Stuurgroep Agenda voor het Waddengebied. Het RCW heeft een gecombineerd advies uitgebracht over de thema’s ‘Openheid landschap en ruimtegebruik’ en ‘duurzame energie’. De publicatie Als het getij verloopt... bundelt de adviezen en de discussiepapers.

Download Als het getij verloopt... (pdf, 7.3 MB)