Uitvoeringsprogramma


In de Agenda is een doorkijk opgenomen naar het Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma biedt de betrokken partijen de mogelijkheid om op basis van de uitvoeringsstrategieën gezamenlijk (nieuw) beleid te implementeren, maatregelen te nemen, beheer uit te voeren en te investeren in integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied.

De Agenda vertaalt nieuwe ontwikkelingen en opgaven in uitvoeringsstrategieën. De uitvoeringsstrategieën worden uitgewerkt in een periodiek te actualiseren Uitvoeringsprogramma voor het Waddengebied. Het Uitvoeringsprogramma beslaat de volle breedte van de Agenda. Activiteiten kunnen bestaan uit de voortzetting (of start) van het gesprek over dilemma’s en kansen, de (verdere) verankering van de doelen in beleid en regelgeving, verdere verkenningen en onderzoeken en de doorwerking in - soms al lopende - gebiedsprocessen, programma’s of projecten. De focus ligt op de onderwerpen waar de partijen nu op korte termijn mee aan de slag willen. Uitgangspunt is ook dat de uitvoering zoveel mogelijk plaatsvindt via bestaande programma’s en projecten. Het Uitvoeringsprogramma bevat ook als onderdeel de bundeling van krachten op het vlak van onderzoek en innovatie.

Het Uitvoeringsprogramma is een belangrijke stap in de voortzetting van de samenwerking en vormt tevens voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied de eerste stap naar het realiseren van de Agenda. Het Uitvoeringsprogramma wordt de komende periode samen met alle organisaties verder uitgewerkt. Het concept Uitvoeringsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan het Omgevingsberaad Waddengebied. Het streven is om het eerste Uitvoeringsprogramma uiterlijk een jaar na het definitief vaststellen van de Agenda gereed te hebben, mede op basis van advies van het Omgevingsberaad.

Het proces om te komen tot het Uitvoeringsprogramma is parallel aan de afronding van de Agenda gestart. De in de Agenda opgenomen doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma geeft de onderwerpen aan waar de partijen nu met prioriteit mee aan de slag willen. Het definitieve Uitvoeringsprogramma 2021-2026 kan hiervan afwijken.

Parallel aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma zal, in lijn met de motie Dijkstra en Geurts (Kamerstuk 35 570, nr. 65), worden gestart met een brede impactanalyse om zo de effecten op ecologie en economie in balans met elkaar te kunnen afwegen. De impactanalyse zal worden opgesteld met de bij het Uitvoeringsprogramma betrokken partijen. Mocht uit de impactanalyse dan wel uit de uitwerking van de acties blijken dat onvoldoende (kosten)effectief wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen, dan zullen de Agenda en het Uitvoeringsprogramma in overleg met de betrokken partijen worden aangepast.

Onderzoekers bij de Waddenzee
Foto: Shutterstock / Rudmer Zwerver