Totstandkoming Ontwerp-Agenda


De Agenda voor het Waddengebied 2050 is tot stand gekomen in een aantal fasen:

 1. In de periode 2015-2017 is de huidige Structuurvisie geëvalueerd en zijn in de Beleidsverkenning verschillende opties voor het vervolgbeleid geformuleerd.
 2. In het verlengde van de Beleidsverkenning heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) in 2018 voor zeven thema’s discussiepapers op laten stellen:
  a.    Havens als motor voor duurzame ontwikkeling;
  b.    Open landschap en ruimtegebruik;
  c.    Duurzame energie;
  d.    Veerkrachtig voedselweb;
  e.    Verduurzaming bereikbaarheid Waddengebied;
  f.    Kansen innovatieve economische initiatieven;
  g.    Demografische ontwikkelingen.
  Op basis van de discussiepapers heeft de RCW advies uitgebracht aan de Stuurgroep Agenda voor het Waddengebied 2050. De publicatie ‘Als het getij verloopt...’ (maart 2019) bundelt de adviezen en discussiepapers.
 3. Tijdens twee werkateliers in Groningen en Den Helder hebben de deelnemers per deelgebied een perspectief geformuleerd en besproken wat dat betekent voor de ambitie en de opgaven.
 4. De ambities en het perspectief voor het hele Waddengebied zijn, gebruikmakend van de discussiepapers en de adviezen van de RCW, vertaald in opgaven en strategieën per thema.
 5. In het voorjaar van 2019 zijn de bestuurders geïnformeerd over de concept Agenda in regiobijeenkomsten in de drie provincies. In de zomer van 2019 is de bestuurlijke organisatie vastgelegd in de ‘Waddenbrief’ aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 29684, nr. 185, d.d. 20 juni 2019).
 6. Daarna is de concept Agenda verder uitgewerkt en hebben besturen en bewoners via een informele consultatie kunnen reageren. De resultaten en de vertaling hiervan in de ontwerp-Agenda zijn vastgelegd in het Reactiedocument.
 7. Conform de nieuwe governance structuur voor het Waddengebied is het Omgevingsberaad Waddengebied gevraagd te adviseren over de ontwerp-Agenda. Het Omgevingsberaad heeft positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met enkele aandachtspunten. De belangrijkste zijn het garanderen van de bereikbaarheid van havens en eilanden, en de vraag om aandacht voor de manier waarop partijen zoeken naar balans tussen medegebruik en hoofddoelstelling natuur. Naar aanleiding van het advies is de ontwerp-Agenda aangepast en aangescherpt.
 8. Na instemming in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied is de ontwerp-Agenda vrijgegeven voor formele consultatie, inclusief internetconsultatie. De internetconsultatie loopt tot en met 14 september 2020. Voor meer informatie zie: www.internetconsultatie.nl/ontwerpagenda_voor_het_waddengebied_2050 .
 9. Na instemming in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied is de Agenda, samen met de Nota van Antwoord, per brief van 11 december aangeboden aan de Tweede Kamer.
 10. Op 7 januari 2021 is een webinar gehouden over de Nota van Antwoord voor alle insprekende partijen. Het doel van het webinar was om de NvA toe te lichten en om daarnaast meer gericht in te gaan op de antwoorden zoals opgenomen in de NvA. In totaal hebben er ruim 50 mensen deelgenomen aan het webinar.
  Tijdens het webinar werd geconstateerd dat op pagina 28 van de Agenda wordt verwezen naar het Waddengebied als natuurgebied, terwijl dit de Waddenzee betreft. De aanpassing van de desbetreffende tekst wordt als erratum toegevoegd aan de Agenda.