Organisatie


De Agenda voor het Waddengebied 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio.

agenda voor het waddengebiedBij het opstellen van de Gebiedsagenda zijn de volgende partijen betrokken: Provincies (Fryslân, Groningen, Noord-Holland), Waddenkustgemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Natuurorganisaties, Raad van Advies Waddenzeehavens, Visserij, (voormalig) Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

Alle bovengenoemde organisaties hebben gezamenlijk eigenaarschap van het proces en het eindproduct. Zij zijn betrokken via het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het Omgevingsberaad Waddengebied. Andere partijen, zoals recreatie-organisaties, praten mee in de Klankbordgroep.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is initiatiefnemer en formeel opdrachtgever voor het proces van de Agenda voor het Waddengebied 2050