Spring naar hoofd-inhoud
Foto: Shutterstock/ Rudmer Zwerver

Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

In de Agenda is een doorkijk opgenomen naar het Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma biedt de betrokken partijen de mogelijkheid om op basis van de uitvoeringsstrategieën gezamenlijk (nieuw) beleid te implementeren, maatregelen te nemen, beheer uit te voeren en te investeren in integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied.

Het Bestuurlijkoverleg Waddengebied heeft op 23 februari 2023 het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 -2026 (UP) vastgesteld. Hiermee is een grote stap gezet door de partijen in het Waddengebied om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de Agenda voor het Waddengebied 2050. In dit UP zijn 30 initiatieven opgenomen waarmee zowel invulling wordt gegeven aan een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap, als aan een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied. Het vaststellen van het UP markeert de start van een meerjarige en nauwe samenwerking van veel partijen in het Waddengebied, en draagt bij aan een integrale realisatie van de doelen voor de Waddenzee en het Waddengebied.

De insteek van het UP is om op de korte termijn acties van de Agenda uit te werken. Daarnaast is het doel om gezamenlijk stappen te zetten in het bewerkstelligen van majeure en daardoor complexe transities in het gebied, op de vlakken bereikbaarheid, kust, klimaat en visserij. Het werken aan de doelen van de Agenda en het UP vraagt om de inzet van alle partijen. Op basis van het UP werken alle betrokken partijen stapsgewijs toe naar doelen voor de langere termijn, steeds inspelend op nieuwe ontwikkelingen. Het UP is adaptief en wordt elke 2 à 3 jaar bijgesteld.

Methodiek Impactanalyse
In opvolging van de motie Dijkstra en Geurts (Kamerstuk 35 570, nr. 65) is -parallel aan het opstellen van het UP- een methodiek ontwikkeld om een impactanalyse te maken van het UP.
De afgesproken pilot van deze methodiek is inmiddels afgerond. Tijdens het aankomende Bestuurlijkoverleg Waddengebied op 26 juni 2023 zullen deze pilots en de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen worden besproken, waarna de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd.

Downloads:

Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026
Het Doelendocument
Het Reactiedocument
Agenda voor het Waddengebied 2050
Nota van Antwoord
Erratum